Deens Buzz

Recent Posts


Gunjur Campus

  • Deen-o-logue June 2017
  • Deens-o-logue August 2016
  • Deen-o-logue- July 2016
  • Triathlon- on 15th August 2016
  • Deenest Testimonials
  • Congratulation to Grade 12 Toppers !
  • Congratulations to Top Scorers of G10 CBSE 2016
  • National SAT Olympiad 2016
  • Student project 2 – Bhavye Mathur
  • Deen-a logue: June 2015